Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.

jezus chrystus krol wszechswiata

Krzysztof

"Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.

Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.

Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen". 

2022 02 14 ODPUST 06

Autor zdjęć: pan Grzegorz Nalewajka. Dziękujemy.

                                                                                                                                                                                       25 września 2021

Jacek Olesiak

konserwator dzieł sztuki

Technologie konserwatorskie Remmers         

 

PROPOZYCJE TECHNOLOGICZNE RENOWACJI ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA W KONOPISKACH

Wstęp

Wieża kościoła w Konopiskach wymaga interwencyjnych prac o charakterze ratunkowym. Odspojone duże fragmenty muru, grożą oderwaniem się od trzonu konstrukcji, co oprócz postępującej degradacji elewacji, zagraża zdrowiu i życiu osób znajdujących się w pobliżu obiektu, narażonych na upadek oderwanych partii muru. Poza poważnymi spękaniami muru na powierzchni cegieł widoczne są ubytki mechaniczne oraz spękania ze złuszczeniami płatowymi i pudrowaniem licowym. Lokalnie występowanie warstwy czarnej patyny oraz scalonych zanieczyszczeń typu miejskiego z widocznym zanikiem pierwotnego lica cegieł. Partie przyziemia wieży kościoła są zawilgocone z nawarstwieniami typu biologicznego. Widoczne ubytki cegieł w wątku ceglanym, oraz naprawy rys zostały przemurowane przy użyciu zaprawy cementowej. Widoczna jest erozja wątku ceglanego, ubytki mechaniczne, obluzowanie cegieł w wątku. W partiach szczytowych elewacji wieży rysy, odspojenia i ubytki oraz rozchwianie cegieł w wątku poważnie nasilają się. Wskutek powstania wtórnych rys w miejscach wykonanych zszyć prętami żelaznymi, injekcji rys żywicami epoksydowymi oraz napraw ubytków cegieł zaprawami cementowymi, występują tam liczne uszkodzenia wątku. Poza tym na całej elewacji widoczne są pozostałości przemalowań napraw wykonanych szarymi zaprawami cementowymi, czerwonymi farbami podbarwionymi na kolor cegły. Liczne odspojenia cegły ceramicznej spowodowane zostały nieudolnymi naprawami. W rysy i ubytki wpływa woda, która powoduje postępujące szkody mrozowe, ubytki lica i całych partii dekoracji wykonanych pierwotnie kształtkami ceramicznymi oraz licowych murów ceglanych. Po wykonaniu interwencyjnych prac ratunkowych w celu zespolenia odspojonych partii muru od rdzenia, należy przystąpić do rutynowych prac konserwatorskich i restauratorskich. W celu wyboru metody czyszczenia, która usunie nawarstwienia brudu nie niszcząc spieku cegły, należy wykonać powierzchnie próbne do akceptacji przez nadzór konserwatorski. Po oczyszczeniu powierzchni z nieudolnych napraw, zabrudzeń biologicznych i nawarstwień brudu, należy wzmocnić strukturalnie wątek ceglany. Należy wykonać przemurowania dobranym materiałem ceramicznym i wykonaną na zamówienie kształtką ceglaną. Drobniejsze ( do ok. 2-3 cm) ubytki lica cegły i powtórne spoinowanie należy wykonać odpowiednio przygotowanymi zaprawami barwionymi w masie. Powierzchnię elewacji zaimpregnować głęboko penetrującym preparatem hydrofobizującym, zabezpieczającym wątek ceglany przed wodą opadową, szkodami mrozowymi i porastaniem przez glony.