Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

autor Barbara Herba

 

 Każdego roku z nadejściem wiosny czy jesieni (Uroczystości Wszystkich Świętych), zabieramy się do porządków na cmentarzu. Myjemy i ozdabiamy nagrobki naszych bliskich.

Cmentarz to miejsce o głębokiej wymowie eschatologicznej, przypominający życie wieczne. Jak pisał Augusta Valensis : ”trzeba być szalonym, by nie myśleć o wieczności. Każdej chwili można przekroczyć jej próg”. Może niejeden z nas odsuwa od siebie tę myśl, to jednak nieuchronnie każdy zmierza do kresu życia. Rodząc się, dorastając, przeżywając dzieciństwo i młodość, rzadko uświadamiamy sobie, że powoli umieramy. Jedni wcześniej, inni później, aż wreszcie znajdziemy się na tym jedynym najpewniejszym w naszym życiu miejscu - cmentarzu.

Dziś nawiedzimy go w nieco inny sposób, aby przypomnieć tych którzy już dawno nie mają rodzin pośród żyjących, a ich groby czekają na naszą troskę.

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

2. Instrukcja Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-16.12.2009 r.

3. Instrukcja Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w Sprawie Pogrzebu W Archidiecezji Częstochowskiej-08.05.2009 r.

4. Dekret Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wprowadzający instrukcję w sprawie pogrzebów na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-08.05.2009 r.

5. Dekret Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wprowadzający instrukcję w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-16 grudnia 2009 r.

6. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.

(Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318)

7. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.

(M.P. 1998 nr 4 poz. 51)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

(Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155)

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154)

10.Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997

(Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

11. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311)

12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami:

(Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62)-tekst pierwotny,

(Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298)-tekst jednolity,

(Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295)-tekst jednolity

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze

(Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny

(Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202)

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych

(Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299)

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1370);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2015 poz. 2257)

17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

(Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

(Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9)

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10)

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

(Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866)

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

(Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284)

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków

(Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405)