Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Historia krzyża znajdującego się we wsi Leśniaki, rozpoczyna się tragiczną śmiercią człowieka. Mieszkańcy chcąc upamiętnić to zdarzenie oraz oddać hołd zmarłemu, wznieśli prowizoryczny krzyż.

Po wielu dziesięcioleciach drewno, z którego powstał krzyż wysłużyło się. Z tego też względu w roku 1954 dwaj mieszkańcy wsi Leśniaki, Józef Nalewajka i Józef Janowski zrobili nowy krzyż i postawili w miejscu starego.

Dziś jest 30 kwietnia 2011 rok. Dzień, w którym powstał trzeci krzyż również w tym samym miejscu. Fundatorem krzyża jest Książek Zdzisława i Daniel. Nowy krzyż został zrobiony przez Daniela Książek w intencji, która znana jest tylko Panu Bogu.

Tekst i zdjęcia od parafian.

 

 

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

2. Instrukcja Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-16.12.2009 r.

3. Instrukcja Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w Sprawie Pogrzebu W Archidiecezji Częstochowskiej-08.05.2009 r.

4. Dekret Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wprowadzający instrukcję w sprawie pogrzebów na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-08.05.2009 r.

5. Dekret Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wprowadzający instrukcję w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej-16 grudnia 2009 r.

6. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.

(Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318)

7. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.

(M.P. 1998 nr 4 poz. 51)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

(Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155)

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154)

10.Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997

(Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

11. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311)

12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami:

(Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62)-tekst pierwotny,

(Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298)-tekst jednolity,

(Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295)-tekst jednolity

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze

(Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny

(Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202)

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych

(Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299)

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1370);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

(Dz.U. 2015 poz. 2257)

17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

(Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

(Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9)

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10)

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

(Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866)

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

(Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284)

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków

(Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405)

Pożegnanie Ks. kan. mgr Sławomira Kaczmarka

Sp.Ks.S.Kaczmarek 01
W żałobnym hymnie śpiewanym w każdy Wielki Piątek, powtarzane są słowa: „Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud". Ufam, że Najwyższy wybaczy mi użycie tych słów napisanych przecież kiedyś ludzką ręką, użytych tutaj w odniesieniu do naszego zmarłego Księdza Proboszcza. Ażeby potwierdzić zasadność ich użycia w takim kontekście, musimy cofnąć się w czasie.